Kancelaria Parafialna
Image 1 Image 2 Image 3

Kancelaria Parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA:

 

Środa: 19.00 – 20.00

Sobota: 11.00 – 13.00

 Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli 

             Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za  przyczyną  sługi  Twojego  św.  Andrzeja  Boboli  dopełnić  miłosierdzia  nad  naszą Ojczyzną  i  odwrócić  grożące  jej  niebezpieczeństwa. 

             Niech  za  łaską  Twoją  stanie  się narzędziem  Twojej  czci  i  chwały.  Natchnij  mądrością  jej  rządców  i  przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.  Daj  jej  kapłanów  pełnych  ducha  Bożego  i  żarliwych  o  dusz  zbawienie. 

            Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść,  wszelką  osobistą  czy  zbiorową  pychę,  samolubstwo  i  chciwość  tuczącą  się kosztem  dobra  publicznego.  Niech  rodzice  i  nauczyciele  w  bojaźni  Bożej  wychowują młodzież,  zaprawiając  ją  do  posłuszeństwa  i  pracy,  a  chroniąc  od  zepsucia.  

            Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.         

 

CHRZEST ŚWIĘTY

 

Chrzest jest początkiem nowego życia

W religii katolickiej ochrzczony zostaje obmyty z grzechu pierworodnego, przez co może odrodzić się duchowo i stać się częścią wspólnoty. Na znak zapoczątkowania nowego życia w wierze, chrześniak otrzymuje imię. Nie jest ono przypadkowe. Powinno zostać dobrane w taki sposób, by młody katechumen mógł liczyć na opiekę świętego patrona. Chrzest święty wprowadza nas do społeczności Kościoła. Od tego momentu, jesteśmy zobowiązani do życia zgodnie z wyznacznikami wiary. W tej kwestii pomagają nam nie tylko rodzice, ale i specjalnie wybrani dla nas rodzice chrzestni. Przed latami, chrzest odbywał się w chrzcielnicy, poprzez potrójne zanurzenie w wodzie, co stanowiło nawiązanie do trzech Osób Trójcy Świętej oraz jako wspomnienie trzech dni, przez które Chrystus pozostawał w grobie. Dzisiaj sakrament chrztu wygląda nieco inaczej, ale jego znaczenie dla małego chrześcijanina pozostaje niezmienione.

 

Jak przygotować się do Chrztu świętego?

Chrzest dziecka jest bardzo podniosłym i ważnym momentem, zarówno w jego, jak i w naszym życiu. Wiąże się także z dużą odpowiedzialnością. Warto więc uświadomić sobie nasze obowiązki wobec nowego członka Kościoła jeszcze przed ceremonią. Rodzice ochrzczonego maluszka, są zobowiązani do wychowania go w wierze. Co to oznacza? Nie tylko wspólną naukę katechizmu, ale i budowanie jego więzi z Panem Jezusem. Uświadomienie naszemu dziecku, jak wspaniałe jest życie w przyjaźni z Bogiem -, to najtrudniejsze zadanie rodzicielstwa. Tutaj z pomocą przychodzą nam rodzice chrzestni. Właśnie z tego powodu, ich odpowiedni wybór jest tak ważny. Rodzice chrzestni, powinni być głęboko wierzący, aby mogli służyć pomocą nowo ochrzczonemu w każdym momencie. Odpowiednie wskazówki, co do wyboru chrzestnych, znajdują się zarówno w Katechizmie, jak i w Kodeksie Prawa Kanonicznego. W razie wątpliwości możemy poprosić o poradę naszego kapłana prowadzącego. Pamiętajmy jednak, że rola rodziców chrzestnych, mimo, że istotna, nigdy nie może polegać na wyręczaniu rodziców naturalnych. Jak dopełnić wszystkie kwestie formalne? Przyjmuje się, że zgłoszenie dziecka do chrztu należy zadeklarować nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Na spotkanie z duszpasterzem powinni wybrać się oboje rodzice. Dokumenty niezbędne podczas rozmowy z księdzem to akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli odbył się w innej parafii) oraz zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, o tym, iż są praktykującymi katolikami.

 

Znaczenie białej szatki i gromnicy

Biała szatka to znak czystości i niewinności. Dziecko, które zostaje przyobleczone w białą szatkę, staje się Dzieckiem Bożym. Nakładana jest podczas namaszczenia olejem z Krzyżma Świętego. Nałożenia szatki dokonuje matka chrzestna. W ten sposób zobowiązuje się do czuwania nad tym, by jej chrześniak zachował się czystością duszy i żył w zgodzie z Ewangelią. Gromnica, a raczej jej płomień, jest symbolem światła i nowego życia w wierze. Gromnicę przygotowuje ojciec chrzestny i w odpowiednim momencie zapala ją od Paschału. Paschał znajduje się na ołtarzu i oznacza obecność Pana Jezusa w świątyni.

 

Przebieg ceremonii Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego jest zwykle częścią Mszy świętej. Na początku, ksiądz prowadzący liturgię podchodzi do rodziców i chrzestnych, by zadać im kilka pytań („Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?”, „O co prosicie Kościół Święty?”, „Czy jesteście świadomi obowiązków…”). Po takim wstępie następuje rozpoczęcie Mszy Świętej. Dalsza część ceremonii Chrztu następuje po kazaniu. Rodzice wraz z chrzestnymi podchodzą do ołtarza lub do chrzcielnicy. Ksiądz święci wodę i odmawia modlitwę dziękczynną. To moment, w którym matka chrzestna powinna przygotować białą szatkę, ojciec chrzestny natomiast gromnicę. Po zadaniu rodzicom i chrzestnym szeregu pytań, kapłan przystępuje do polania główki dziecka wodą święconą, jednocześnie wypowiadając takie słowa: „[Imię dziecka], ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Ksiądz namaszcza czółko dziecka Krzyżmem Świętym. W tym momencie matka chrzestna kładzie mu białą szatkę. Kiedy kapłan wypowiada słowa „Przyjmijcie światło Chrystusa”, ojciec chrzestny odpala gromnicę od Paschału. Po zakończeniu obrzędu Chrztu rodzice wraz z chrzestnymi wracają z dzieckiem na miejsce. Dalsza część liturgii przebiega bez zmian. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz do przyjęcia sakramentu Komunii Świętej. Wraz z końcem nabożeństwa, rodzice i chrzestni udają się do zakrystii, gdzie składają podpisy pod zaświadczeniem o udziale w sakramencie Chrztu Świętego. Przygotowując się do ceremonii Chrztu Świętego naszego dziecka, nie zapominajmy o tym, co jest najważniejsze – oto Kościół Święty powiększa się o kolejnego wiernego. Już teraz pomyślmy o tym, jak możemy przyczynić się do tego, by życie naszej pociechy było świadectwem wiary i miłości, zarówno do Boga, jak i do bliźnich.

 

JAKIE FORMALNOŚCI TRZEBA ZAŁATWIĆ?

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. W czasie Mszy Świętej dobrze jest przystąpić do Komunii Świętej i ofiarować ją w intencji dziecka.

   Dla dziecka spoza parafii niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania

 

Akt urodzenia

- Akt potwierdzający spełnienie warunków prawa kanonicznego przez rodziców chrzestnych dziecka

Potwierdzenie

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia

- Dane personalne rodziców chrzestnych

- Imię i nazwisko, data urodzenia, data i miejsce ślubu kościelnego, adres zamieszkania

- Dane personalne rodziców dziecka

 

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

- Osoba, która ukończyła 16 rok życia

- Osoba religijna

- Osoba, która ma sakrament bierzmowania

- Osoba, która nie jest rodzicem dziecka

- Osoba, która nie żyje w związku niesakramentalnym

- Osoba, która nie należy do sekty religijnej

- Osoba, która nie należy do organizacji walczącej z Kościołem

Osoby, pochodzące spoza parafii, powinny dostarczyć zaświadczenie od swojego Proboszcza, poświadczające zdolność do bycia rodzicem chrzestnym.

 

CHRZTY W NASZEJ PARAFII

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany podczas Mszy Świętej wobec zgromadzonej Wspólnoty Kościoła Parafialnego, w II niedzielę miesiąca, lub w innym terminie, uzgodnionym wcześniej z Księdzem Proboszczem. Jeden z rodziców, powinien przynajmniej na tydzień przed planowaną Uroczystością, zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej (najlepiej w godzinach urzędowania). 

W dniu Chrztu, należy mieć przygotowane: białą szatkę i świecę. Rodzice z dzieckiem i chrzestni, gromadzą się w kościele na 15 minut przed Mszą Świętą, oczekując na kapłana. Jeżeli chrzestni, nie podpisali odpowiednich dokumentów wcześniej, mogą to zrobić w zakrystii. Zakrystia, jest też miejscem do którego w razie potrzeby (płacz dziecka), można udać się z dzieckiem. 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ NA TRZY MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ŚLUBEM Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

 • metryką chrztu z datą nieprzekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.

 • świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej).

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)

Przygotowanie do małżeństwa – 

polega na udziale w konferencjach odbywających się przy parafii, prowadzonych przez księdza oraz osoby świeckie (doradców życia rodzinnego, czyli pracowników poradni rodzinnych). Obowiązuje 10 spotkań oraz dwa spotkania w poradni. W kancelarii mają miejsce dwa spotkania w celu spisania protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich.

 • informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany
  w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana

 • dowodami osobistymi,

 • wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, (gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym sześć miesięcy.

 ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE:

 • 3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej). Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód, które są nieusuwalne. Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii, dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres.)

 • ślub może mieć miejsce: w parafii narzeczonej, w parafii narzeczonego lub w innej, jeśli jeden z proboszczów wyrazi na to pisemną zgodę. Wystawi Licencje do asystowania przy zawarciu małżeństwa.

 • o zapowiedziach decyduje ksiądz spisujący protokół (może być zwolnienie od głoszonych zapowiedzi)

 • dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi zanosi do kancelarii miejsca wyznaczonego sam zainteresowany (narzeczony lub narzeczona - wyjątkowo ktoś z rodziny np. mama)

 •  składając dokument lub odbierając go zwyczajowo składa ofiarę.MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI: Matko Pięknej Miłości naucz nas pięknie kochać. Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca. Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku, ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością. Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci. Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi. Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło, kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm. Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca. Amen.

 

 MODLITWA ZA MOJĄ DZIEWCZYNĘ: 

Panie Jezu! Proszę za moją najmilszą. Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i bogatą do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną. 

Niech będzie dobra, ·niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, ·żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty wypełnia Boże plany. Amen. 


 ZA MOJEGO CHŁOPAKA


Boże Ojcze! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, ·któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, ·lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i omem, którego będzie  głową.

Uformuj w nim postawę ojcowską; ·żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ·ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie. Święty Józefie, patronie mężczyzn! Broń mego chłopaka od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga. Chroń mego miłego od alkoholizmu.

Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, ·któremu powierzam mój los. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, ·żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie. Amen.

 
MODLITWA ZA NARZECZONYCH


Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci nasza budząca się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała jesteś miłością, ·rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie Amen.


 MODLITWA O CNOTĘ CZYSTOŚCI


O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej straży sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja powierzona była; Ciebie przez ten podwójny a najdroższy skarb Tobie powierzony, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachowawszy, sprawił to, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnymi czystym ciałem, Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen.


MODLITWA ZA MOJĄ PRZYSZŁĄ ŻONĘ


Panie, proszę Cię za moją Najmilszą! Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, ·żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i duchowo bogatszą do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną od Ciebie. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, ·niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, ·żeby umiała nieść Boży pokój i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty, wypełnia Boże plany. Amen.