Linki

Parafia WarniceDzisiaj jest niedziela, 10 grudnia 2023r.
Odwiedzin dzisiaj: 55.
Odziewdzin ogólnie: 67572.
Image 1 Image 2 Image 3

Linki

ŚWIĘTOŚĆ JEST PROSTA

List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski
w 100. rocznicę śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej

Dnia 4 listopada br. obchodziliśmy 100. rocznicę śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi
z Działyńskich Zamoyskiej – wybitnej Polki, patriotki, pedagoga, wspaniałej kobiety,
wiernej żony i oddanej matki, kandydatki na ołtarze Kościoła.
W świecie, w którym – w pogoni za wolnością – próbuje się podważać fundamenty naszej cywilizacji, tworząc nową wizję człowieka, społeczeństwa, państwa i Kościoła; w świecie w którym tworzy się sztuczne systemy wartości i katalogi praw w oderwaniu od Boga, człowiek staje się coraz bardziej zniewolony i samotny. W tym kontekście warto więc przyjrzeć się życiu Generałowej Zamoyskiej, która w Ewangelii Jezusa Chrystusa odkryła drogocenną perłę, dla której warto poświęcić życie.
1. RODZINA
Urodziła się ona 4 lipca 1831 roku w Warszawie jako córka Gryzeldy Celestyny
z Zamoyskich i Adama Tytusa Działyńskiego. Był to czas Powstania Listopadowego,
którego konsekwencje poważnie zaciążyły nad przyszłym losem całej rodziny
Zamoyskich. W wyniku represji pruskich rodzina została pozbawiona majątku, co
sprawiło, że jej rodzice – mając sześcioro dzieci - stali się praktycznie tułaczami.
Jadwiga była ukochaną córką ojca, odziedziczyła też po nim najwięcej talentów. Ojciec
wpoił jej patriotyzm, pasję naukową, zdecydowany charakter a także niezależność w
myśleniu i działaniu oraz krytyczny dystans do rzeczywistości. Otrzymała wykształcenie
typowe dla córek ziemiańskich w połowie XIX wieku. Uczyła się więc geografii, literatury, historii, rysunku, gry na klawikordzie, języków obcych; nie tylko angielskiego, czy francuskiego, ale też hiszpańskiego, szwedzkiego i perskiego. Wyrastała na osobę
niezwykle inteligentną, wszechstronnie utalentowaną, z usposobieniem pedagogicznym.
W młodości – pod wpływem lektur, do których nie była przygotowana – Jadwiga
przeżywała trudności w wierze. Zawsze jednak pragnęła doskonałości i piękna, co
doprowadziło ją do odkrycia, że – „doskonałość jest doskonałą tylko w swoim źródle, czyli w Bogu i tylko w Bogu”.
W odkryciu tej prostej prawdy bardzo jej pomógł przyszły mąż, Władysław Zamoyski.
„Pierwszy raz – pisze Jadwiga – zdarzyło mi się słyszeć mężczyznę mówiącego
o rzeczach wiary i Kościoła z taką siłą i prostotą. Bóg i Ojczyzna, Ojczyzna i Bóg,
o każdej porze dnia i nocy, w podróżach, na przechadzkach, wśród najrozmaitszych
zajęć, rozmów, przy stole, zabawie, ta jedna myśl nieustannie go zdradzała, ta gorąca
miłość Kościoła, Ojca św. i Rzymu”. Manifestacja wiary jej przyszłego męża wstrząsnęła
Jadwigą do tego stopnia, iż odtąd – pisze – „trzymałam się wiary jak pijany płotu, bo
zrozumiałam, że bez niej zginę i dlatego, że za jej pomocą mogę siebie przezwyciężyć,
znajdowałam potrzebną siłę do wykonywania obowiązków, do zwycięstwa pokus”
(Wspomnienia, s. 121).
W 1852 roku Jadwiga wyszła za mąż za Władysława Zamoyskiego. Z tego małżeństwa
urodziło się czworo dzieci: Władysław, Witold, Maria, która zmarła w niemowlęctwie
i druga córka, również o tym samym imieniu Maria.
2. DZIEŁO
a. Jadwiga Zamoyska uczestniczyła w staraniach męża o zorganizowanie polskich
oddziałów wojskowych w Turcji, Bułgarii i Rumunii, które miałyby podjąć walkę przeciwko Rosji. Wprawdzie była nastawiona sceptycznie do niektórych poczynań swego męża, ale pomagała mu jak mogła, starając się m.in. o opiekę religijną dla żołnierzy. Po rozwiązaniu  dywizji generał powrócił wraz z żoną i dziećmi do Paryża.
Potem podróżowała jeszcze wraz z mężem w misjach dyplomatycznych do Anglii. Tam
też zmarła ich roczna córeczka Maria (1858). Dziesięć lat później umarł mąż Jadwigi,
generał Władysław Zamoyski, a w 1874 roku młodszy syn, Witold, w wieku niespełna
dziewiętnastu lat. W tym trudnym położeniu Jadwiga nie załamała się, znajdując oparcie
w duchowości księży oratorianów. W liście do siostry, Anny Potockiej, pisze: „Zdaje mi
się, że po raz pierwszy w życiu rozumiem to, czego nas od dzieciństwa uczą, a co tak
późno pojmować zaczynam. Że to życie jest zupełnie niczym, tylko drogą, po której
przejść trzeba, aby się dostać do życia prawdziwego. Że iść nam trzeba w pocie czoła,
w cierpieniach i łzach, ale ostatecznie nikt w podróży nie oczekuje wygody iprzyjemności, a myśli o dojechaniu do celu, dodając sobie odwagi i cierpliwości” (29.05.1874).
Pośród wszystkich trudności wzmacniała się duchowo, przyjmując codziennie Komunię
św., była bowiem przekonana, że: „Wiara prowadzi do połączenia z Bogiem
w wieczności. Komunia św. jest początkiem tego połączenia już na ziemi, a choć
w sposób ukryty, to nie mniej istotny [...]. Życie duchowe utrzymać i rozwijać się może
tylko nieustannym odnawianiem i zasilaniem u swego właściwego źródła - Boga: ‘Jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieć żywota w sobie’ ”
(O wychowaniu).
b. Po śmierci męża pozostała we Francji, postanawiając poświęcić resztę życia na służbę
Bogu i Ojczyźnie. Gorąco pragnęła zmartwychwstania Ojczyzny. W tym celu utworzyła
w Paryżu w 1880 roku „Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne Matki Bożej Dobrej
Rady”, skupiające osoby świeckie. Miała to być „Szkoła Życia Chrześcijańskiego” dla
kobiet. Po przejęciu rodzinnych dóbr w Kórniku przez jej syna, Władysława Zamoyskiego, założyła tam „Szkołę Domowej Pracy Kobiet”, częściej zwaną „Zakładem Kórnickim”; pierwszą szkołę gospodarstwa domowego na ziemiach polskich. Naczelnym hasłem Zakładu była potrójna praca: duchowa (modlitwa i medytacja), fizyczna
i umysłowa. Hasło szkoły pojawiło się w hymnie zakładowym: „Służyć Bogu - służąc
Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie - służąc Bogu”.

Wśród wielu różnych zadań, jakie podejmowała, najważniejszym było wychowanie
młodego pokolenia. „Naród może odrodzić się tylko przez odrodzenie rodziny, a rodzina – przez odrodzenie jednostki” – pisała. „Wychowanie – jej zdaniem – nie na tym polega,
żeby łamać lub powstrzymywać wrodzoną żądzę szczęścia i chwały, ale na tym, żeby ją
zwracać ku wykonaniu myśli i woli Bożej”. Wiedziała, że nie ma autentycznego
wychowania człowieka bez wychowania religijnego. „Tak jak nie ma prawdy poza prawdą ani światła poza światłem, tak też nie ma zasad moralności poza Bogiem, źródłem tych zasad”.
Była mocno przekonana o tym, że: „wszelka nauka bez wiary służy raczej do paczenia
umysłu, niż do kształcenia go; ale jeżeli nauka bez wiary wykoleja umysł,
a tym samym sąd i życie całe, to nauka oparta na wierze i jej towarzysząca stokroć
pomnaża dobrodziejstwa z wiary płynące”. Jej powiedzeniem: „Bez czystości serca –
umysł zawsze jest ciemny”, Generałowa może także dzisiaj zawstydzić niektórych ludzi
wykształconych. Poszukiwaczom innego – poza Dekalogiem – kodeksu wartości odpowiadała zdecydowanie: „Społeczeństwa, zarówno jak jednostki, które się przykazaniami Boskimi nie rządzą lub rządzić przestają, utrzymują się w stanie barbarzyństwa lub do niego powrócić muszą”.
Z uwagi na patriotyczne wychowywanie uczennic władze pruskie wydalają Zamoyską
razem z jej szkołą z terenu Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zamoyska przeniosła więc
szkołę najpierw do Lubowli na Spiszu, a następnie do Kalwarii Zebrzydowskiej. Gdy
w 1889 roku jej syn, Władysław, wygrał proces z Węgrami o dobra zakopiańskie i zakupił je dla Polski, ona – w tym samym roku – przeniosła szkołę do Kuźnic.
Ojciec Święty Leon XIII skierował do Zamoyskiej Breve, w którym chwalił i błogosławił
szkołę oraz wcześniej założone i związane ze szkołą Stowarzyszenie Matki Boskiej
Dobrej Rady. Uczynił to później również Papież Pius X. Podczas swego pobytu w
Zakopanem napisała szereg dzieł o tematyce religijno-wychowawczej. Najważniejsze
z nich to: „O miłości Ojczyzny”, „O pracy”, „O wychowaniu”. Te prace – tłumaczone na
francuski, angielski, hiszpański i włoski – przyniosły jej autorce sławę w całej Europie.
Szkoła Jadwigi Zamoyskiej umożliwiła kilku tysiącom absolwentek zdobycie nowoczesnej wiedzy o prowadzeniu gospodarstwa domowego, ale także pozyskanie głębokiej formacji religijnej, ukształtowanie patriotyzmu oraz przygotowanie do wychowania własnych dzieci.
c. W czasie I wojny światowej Jadwiga zorganizowała w Paryżu „Opiekę Polską”, niosąc
pomoc rodakom przebywającym we Francji.
W 1919 Zamoyscy wracają do wolnej ojczyzny. Zatrzymują się w Zakopanym,
a potem udają się do swego rodzinnego majątku w Kórniku. Był to tryumfalny powrót
Generałowej po niemal 40. letnim wygnaniu. W 1921 roku Józef Piłsudski odznaczył
Jadwigę Zamoyską Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.
„Dla mnie – pisze Jadwiga – Bóg to porządek: moralny, intelektualny i materialny.
Czyniąc porządek w swej duszy, w mych myślach, w mych uczuciach, w moim pokoju, na
moim biurku, w moich szufladach, w moich wydatkach, w mojej pracy, w moim rozkładzie dnia, znajduję Boga, łączę się z Nim, kocham Go i modlę się do Niego”.
Zamoyska traktowała swoje życie jako służbę. Pisze: „Pan Bóg nas stworzył nie po to,
ażebyśmy byli panami świata, bo On jest Panem, ale żebyśmy byli sługami wiernymi
i ochotnymi. Wierny sługa to taki, o którym Pismo Święte mówi, że jest drogim Panu
swemu jak źrenica oka. Taki sługa nie liczy swoich trudów, przykrości, byle Pana swego
zadowolić” (Rozważania na temat: Oto ja Służebnica Pańska).
Ona pragnęła naśladować Chrystusa, który „przyszedł służyć”. „Chodzi o to, aby tego
ducha Chrystusowego, ducha służby Bogu, służby krajowi, służby bliźnim, wprowadzić w
nasze społeczeństwo i zrobić z niego siłę żywotną, która podnosząc nasz naród moralnie, przyniesie odrodzenie i zmartwychwstanie” (Zakład Kórnicki: Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem, Poznań 1899, s. 8).
Jadwiga Zamoyska zmarła w Kórniku dnia 4 listopada 1923 roku, i – po skromnym
pogrzebie – została pochowana w kryptach tamtejszego kościoła.
Na początku lat trzydziestych XX wieku podjęto starania o beatyfikację Jadwigi
Zamoyskiej. W Bibliotece Kórnickiej znajdują się notatki dotyczące starań Stowarzyszenia Matki Boskiej Dobrej Rady o rozpoczęcie tegoż procesu. W Bibliotece Kórnickiej PAN znajdują się też ślady kwerendy poprzedzającej proces diecezjalny. Świadectwem ówczesnych starań jest także książka: „Jadwiga z Działyńskich Zamoyska służebnica Pańska” – autorstwa Felicji Suchodolskiej – wydana nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej w Katowicach w 1936 roku. Za zgodą poznańskiej Kurii Arcybiskupiej z dnia 15 czerwca 1931 roku wydano specjalny obrazek z życiorysem Generałowej i tekstem modlitwy o jej „wywyższenie”. Dnia 27 listopada 2012 roku Kuria Metropolitalna w Poznaniu oficjalnie wszczęła proces beatyfikacyjny Zamoyskiej. Od tego momentu przysługuje jej miano Służebnicy Bożej.

ZAKOŃCZENIE
Tak więc, jesteśmy przekonani że była to postać heroiczna. Myślenie Generałowej było
światłe i prekursorskie w wielu obszarach, a swymi poglądami wyprzedzała epokę,
w której żyła. Zdumiewa nas dzisiaj rozległość jej zainteresowań oraz mądrość,
przenikliwość i logika, z jaką wypowiadała się na bardzo różne tematy: religijne,
polityczne, ekonomiczne.
Jadwiga Zamoyska swoim heroicznym życiem – oddanym Bogu i Ojczyźnie – przypomina
nam, że świętość jest powołaniem każdej osoby ochrzczonej. Przecież „Chrystus
umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie po to, aby go uświęcić” (Ef 5,25-26).
Świętość jest prosta, to nic innego jak posłuszeństwo Bogu; to stworzenie posłuszne
Stworzycielowi. To jest świętość. Dzięki Jadwidze Zamoyskiej łatwiej zrozumiemy, że
wszystkie stany życia - dzięki działaniu łaski Bożej oraz zaangażowaniu i wytrwałości
każdego z nas - mogą stać się drogami uświęcenia. Ona sama pisała: „Świętość polega
na cnotach dla każdego przystępnych potrzeba tylko dobrej woli, woli wiernej, mężnej,
roztropnej, cierpliwej, pokornej, wytrwałej” (O pracy). Amen.


Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Lidzbark Warmiński, 13 czerwca 2023 r.
www.droga.com.pl - Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej

www.pacierz.pl - pacierz

misericors.org - o miłosierdziu Bożym

http://seminarium.zp.pl/pl/ - Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie

www.powolania.chrystusowcy.pl

ichtis.info - strona dla młodzieży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

www.znak.com.pl - Wydawnictwo Znak

https://jednosc.com.pl/ - Wydawnictwo Jedność

www.wydawnictwowam.pl - Wydawnictwo WAM

https://rafael.pl/ - Dom Wydawniczy Rafael

www.przymierzemilosierdzia.pl - Przymierze Miłosierdzia w Polsce.
www.szczecin.kuria.pl - Oficjalna strona Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
www.szczecinska.pl - portal Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
www.szczecinska-rowerowa.pl - Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę
https://teo.usz.edu.pl/ - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
www.seminarium.zp.pl - Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie
https://szczecin.tvp.pl/1590508/arka- Arka TVP3 Szczecin
www.uczennicekrzyza.pl - strona Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża
www.jezuufamtobie.pl - strona Sióstr Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu
www.centrumformacji.eu - Centrum Formacji przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
www.duchowosc.com.pl - serwis dla zafascynowanych głębszym podejściem do swojej wiary i jej rozwojem.
www.lumentv.pl - Ewangelizacja w nowych mediach
www.kazaniaksiedzapiotra.pl - kazania księdza Piotra Pawlukiewicza
www.sanktuariapolskie.info - strona stworzona przede wszystkim w celu informacyjnym z myślą o pielgrzymach udających się do sanktuariów i innych miejsc pielgrzymkowych. Znajduje się tam bogata baza informacji związanej z polskimi pieszymi pielgrzymkami, miejscami kultu i najciekawszymi zabytkami Dziedzictwa Narodowego.
www.mateusz.pl - pierwszy portal religijny w Polsce
www.katolicki.net - publikacje, rozmowy, artykuły
www.izajasz.pl - Dokumenty Kościoła Katolickiego
www.isidorus.net - portal świętego Izydora - patrona Internetu i internautów
www.spowiedz.pl - wszelkie informacje o sakramencie pokuty i pojednania
www.episkopat.pl - Konferencja Episkopatu Polski
www.adonai.pl - portal katolicki dla młodych
www.opoka.org.pl - bogaty w treści portal katolicki
www.ekai.pl - portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
www.katolik.pl - portal katolicki dla wierzących, niewierzących, poszukujących
www.wiara.pl - aktualne wydarzenia z życia Kościoła, prasy i literatury religijnej,
www.facebog.deon.pl - faceBóg. Bóg jest wszędzie
www.blizejnieba.pl - Strona pełna nieba
www.goratabor.pl - Oficjalna strona corocznych wakacyjnych spotkań młodzieży we Władysławowie, w pierwszych dniach wakacji.
www.golgotamlodych.pl - Spotkania młodzieży poszukującej
www.bosko.pl -  Salezjański Portal Młodzieżowy
www.apostol.pl - Portal młodzieży katolickiej
www.przystanekjezus.pl - Przystanek Jezus

https://dlazycia.info/ - Fundacja Małych Stópek

jack.pl - Centrum Literatury i Muzyki Chrześcijańskiej 
 koinonia.org.pl - Dobra książka
 sklep.emmanuel.pl - Dobra książka religijna
 www.tolle.pl - Księgarnia internetowa Tolle et lege - książki warte Twojego czasu
 www.ichtis.pl - Księgarnia katolicka z dobrą książką
https://www.radiomaryja.pl/ - Radio Maryja

https://www.niedziela.pl/ - Niedziela

 www.radiojasnagora.pl - Radio Jasna Góra
www.radioemaus.pl - Radio Emaus
 www.radio.katolik.pl - Dobra muzyka i Dobra Nowina
 www.tanradio.pl - Chrześcijańskie Radio Internetowe
 www.szczecin.radioplus.pl - Katolickie Radio Plus